Home  /  ภูอานม้า

ภูอานม้า

ภูอานม้า ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น กรมอุทยานแห่งชาฯ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,500 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือจดชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ทิศตะวันออกจดอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน, ทิศใต้ จดบ้านขุนน้ำลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และทิศตะวันตก จดห้วยน้ำญวน และบ้านต้นผึ้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา    

POST A COMMENT

Write a Review

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions