Home  /  ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108ปีและของดีอำเภอปง

ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108ปีและของดีอำเภอปง

ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108ปีและของดีอำเภอปง จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำและสมโภชน์108 ปีเมืองปง อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาว อ.ปง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างรายได้แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีกิจกรรมภายประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ขบวนแห่ขบวนของดี อ.ปง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและชนเผ่า การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีแต่ละหมู่บ้านทั้ง9ตำบลและถนนวัฒนธรรม   ช่วงเวลาจัดงาน เดือนมกราคมของทุกปี

POST A COMMENT

Write a Review

ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108ปีและของดีอำเภอปง

อำเภอปง พะเยา ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions