Home  /  ประเพณีการห่มผ้าพระธาตุจอมทอง

ประเพณีการห่มผ้าพระธาตุจอมทอง

ประเพณีการห่มผ้าพระธาตุมีการถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ในหลาย ๆ ท้องถิ่น ชาวพุทธเชื่อกันว่าการนำผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุด กุศลมากล้นพ้นประมาณ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญจะนำพาให้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” โดยมหาวิทยาลัยพะเยานั้น กระทำขึ้นด้วยความเคารพ ศรัทธาที่ชาวมหาวิทยาลัยพะเยามีต่อ “พระธาตุจอมทอง” ถือเป็นการเริ่มต้นประเพณีที่ดีงามของคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสืบทอดรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของคนรุ่นเก่า เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่า เราสามารถใช้ความทันสมัยรักษาสิ่งดีงามที่มี มาแต่อดีตให้ดำรงอยู่สืบไปโดยไม่ล้าสมัย ถือเป็นความงดงามอย่างหนึ่งของประเพณีในครั้งนี้ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมมาด้วยดีจากจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ชุมชนเมือง ๑๔ ชุมชน และชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งนี้ เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนิสิตทั้ง ๓ คณะ จำนวนกว่า 700 คน ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดเวียง ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองประจำมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างงดงาม ซึ่งได้แนวความคิดจากภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ นิสิตยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของล้านนาผ่านกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากความพิเศษของงานจะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองความยาว ๓๖ เมตร แล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนพื้นบ้านล้านนาเชิงสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า “ฟ้อนปัญญาเรืองรอง ม่วงทอง ม.พะเยา” โดยการฟ้อนของนิสิตทั้ง ๓ คณะ จำนวนกว่า 150 คนนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุ โดยท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงามนี้ เป็นการนำศิลปะการฟ้อนพื้นเมืองโบราณล้านนา อาทิ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนตบมะผาบ และฟ้อนก๋ายลาย มาประยุกต์ปรับใช้เข้าด้วยกัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตที่ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก การแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองในครั้งนี้ ได้มีการนำน้ำจากแม่น้ำสำคัญ 5 แห่ง คือ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่ “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่ “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน “แม่น้ำอิง” จังหวัดพะเยา และยังได้นำ “น้ำอ่างหลวง จากแหล่งเก็บน้ำภายมหาวิทยาลัยพะเยา” แหล่งน้ำสำคัญซึ่งใช้หล่อเลี้ยงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาทำน้ำสำหรับใช้สรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นของชีวิต นอกจากนี้ยังมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณ ซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดมาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมาน สามัคคี และศรัทธาที่มีต่อพระธาตุจอมทอง ประเพณีในครั้งนี้นอกจากเป็นการการรักษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” อีกด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพระธาตุจอมทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

POST A COMMENT

Write a Review

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions