Home  /  งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมี่ยน

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมี่ยน

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมี่ยน จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม อันดีของชนเผ่า อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และคงอยู่สืบไป ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีของชาวชุมชนชาวไทยภูเขา เผ่าเมี่ยน ณ รร.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกา อนุสรณ์) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา กิจกรรมมีการจัดงานช่วงระหว่าง กุมภาพันธ์ของทุกปี

POST A COMMENT

Write a Review

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมี่ยน

ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอปง พะเยา 56140 ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions