Home  /  ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวรวม 3 สี ข้าวเจ้าหอมมะลิ

ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวรวม 3 สี ข้าวเจ้าหอมมะลิ

ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวรวม 3 สี ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวรจนา เป็นผลิตผลที่เกิดจากแรงตั้งใจของพ่อรจนา ชาติเผือก ในการที่จะผลิตข้าวให้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อให้ทุกคนได้กินข้าวที่ดี มีสุขภาพดี ข้าวรจนาเป็นข้าวนาปี ใช้น้ำฝนธรรมชาติตามฤดูกาล ได้คัดสรร พันธุ์ข้าวที่ดีและใส่ใจในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงสีข้าวและบรรจุ ข้าวรจนาขัดสีธรรมชาติ ข้าวขาวจึงไม่ขาวมากเกินไป และที่สำคัญหลังสีข้าวไม่มีการรมสารป้องกันมอดแมลง ปลูกที่ทุ่งลอ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงที่กว้างใหญ่และรายรอบด้วยภูเขา เมื่อเราได้กินข้าวรจนาจะรู้สึกถึงความนุ่ม หอมละมุนละไม ในรสชาติของข้าว ที่อยู่ 5 หมู่ 9 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 โทร.081 906 3319

POST A COMMENT

Write a Review

ข้าวเจ้าหอมมะลิ ข้าวรวม 3 สี ข้าวเจ้าหอมมะลิ

ตำบล น้ำแวน อำเภอ เชียงคำ พะเยา ประเทศไทย

Contact the property

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions