วิสัยทัศน์ของ PASSION PHAYAO

PASSION PHAYAO VISION


วิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision)

คือสิ่งที่แบรนด์มุ่งมั่น เป็นมุมมองเพื่อให้แบรนด์

พยายามก้าวไปให้ถึงในอนาคต

พะเยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สงบสุข สมบูรณ์

ช่วยเติมเต็มพลังศัทรา สร้างสุนทรียะรื่นรมย์ใจ

ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้มาเยือนอย่างไม่สิ้นสุด

แก่นของ PASSION PHAYAO

PASSION PHAYAO DNA


ดีเอ็นเอของแบรนด (Brand DNA) บางครั้งเรียกวา
Brand Essence คือ สิ่งที่ผังลึก อยูในแบรนด
เปนความมุงมั่น เปนจุดยืนในชีวิตของแบรนด
และคือสิ่งที่ใหคุณคาทาง จิตใจแกกลุมเปาหมาย
ทำใหแบรนดมีความโดดเดน เปนตัวของตัวเอง
ไมเหมือนใคร และเปนสิ่งที่จะอยูคูกับแบรนดนั้น
อยางยาวนาน

สุขสงบ

สุข สบาย สงบ ปลอดภัย

ศรัทธา

ความเชื่อมั่นในสิ่งดีงาม

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

สมบูรณ์

สิ่งอันเกี่ยวเนื่องจากธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์ ทั้ง อาหาร อากาศ

อารมณ์ อันมีเป้าหมายปลายทาง

คือ สุขภาพ หรือ Wellness

สุนทรียะ

ความรื่นรมย์ ความงดงามในศิลปะ

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน

“วิถีชุมชน”เป็นแกนกลางเชื่อมร้อย 4ส. เข้าด้วยกัน

ตราสัญลักษณ์

BRAND LOGO SIGNATURE


ความหมายตราสัญลักษณ์

PASSION PHAYAO LOGO IDEA


ตราสัญลักษณของแบรนด Passion Phayao ถือเปน
องคประกอบที่มีความสำคัญ สูงสุดในองคประกอบทางกราฟก
ชวยแสดงถึงเอกลักษณของแบรนดที่สะทอนตัวตน
และบุคลิกภาพของความเปนแบรนดทองเที่ยว
Passion Phayao

ตราสัญลักษณประกอบไปดวยคำวา Passion ดานบนสุด
ใชสีบานเย็นสวางสดใส อันเปนสีประจำจังหวัดพะเยา
ใหความรูสึกเบิกบาน เต็มไปดวยพลังในการเริ่มตน
สิ่งใหม และเปนสีของความรักในสิ่งที่ปรารถนาวาจะ
ตองลงมือทำ ตอมาเปนคำวา Phayao ใชสีฟา
เปนสีแหงความสุขสงบ สดชื่น ตัวอักษร O ออกแบบ

ใหเปนรูปหัวใจ เพื่อสื่อถึงการมอบความรักความหวงใย
ใหกับผูคน โดยตัวอักษรทั้งหมดใชรูปแบบ การเขียน
ดวยพูกัน มีความหนักเบาของเสนตามแรงกดของศิลปน
สื่อถึงความเปน เมืองศิลปะและวัฒนธรรม อันมีวิถีชีวิต
ชุมชนที่ยั่งยืน องคประกอบดานลางอยูใน รูปแบบ
“หัวใจ” เปนภาพสื่อถึง “กวานพะเยา” อันมีภาพฉากหลัง
เปนภูเขา และ นาขาวที่อุดมสมบูรณ และ “ดอยหนอก”
อันเปนสัญลักษณสำคัญของจังหวัด โดย รูปสามเหลี่ยม
สีทองสื่อถึงความรุมรวยทางวัฒนธรรมและสื่อถึงความ
ศรัทธาในสิ่งที่ ดีงาม เสนสีขาวเสนยาวที่ลากผานทองฟา
ภูเขา แหลงน้ำ และผืนดิน สื่อถึงความ เชื่อมโยงวิถีชีวิต
ที่ชาวพะเยาอยูรวมกับธรรมชาติ และสื่อถึงความเปนน้ำ
หนึ่งใจ เดียวกันของชาวพะเยา

ตัวการ์ตูนอัตลักษณ์ (มาสคอต)

MASCOT


โครงการใหม่ (25)

นองมัดใจเปนนกยูงพันธุไทยที่มี จำนวนมาก
ในจังหวัดพะเยา นองมัดใจนิสัยราเริง นารัก
ขี้ออน ความพิเศษของนองมัดใจ คือ ทากางปก
กางหาง “รำแพน” พรอม จะโอบกอดสงความสุข
ใหกับผูคนรอบขาง นองมัดใจยังเปนตัวแทนสื่อ
ถึงการอนุรักษธรรมชาติ และยังเปนทูตวัฒนธรรม
ใหกับ จังหวัดพะเยาอีกดวย

 5,074 จำนวนคนดูทั้งหมด,  2 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions