หน่วยงานราชการ

อำเภอจุน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอจุน โทร.๐๕๔-๔๕๙-๒๓๔

เทศบาลอำเภอจุน โทร. ๐๕๔-๘๙๖-๐๕๐

อำเภอเชียงคำ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ โทร.๐๕๔-๔๕๑-๓๓๕

เทศบาลเมืองเชียงคำ โทร. ๐๕๔-๔๕๒-๔๕๒

อำเภอเชียงม่วน

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงม่วน โทร.๐๕๔-๔๙๕๑๐๙

เทศบาลอำเภอเชียงม่วน โทร.๐๕๔-๔๙๕-๑๑๐

อำเภอดอกคำใต้

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ โทร.๐๕๔-๔๙๑-๔๘๙

เทศบาลอำเภอดอกคำใต้ โทร.๐๕๔-๔๙๑-๕๓๗

อำเภอปง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอปง โทร.๐๕๔-๔๙๗๒๓๙

เทศบาลเมืองปง โทร.๐๕๔-๔๙๗-๑๙๙

อำเภอภูกามยาว

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว โทร.๐๕๔-๔๒๒-๘๙๓

อำเภอภูซาง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอภูซาง โทร.๐๕๔-๔๖๕-๕๐๕๔

เทศบาลอำเภอภูซาง โทร.๐๕๔-๔๙๒-๙๕๔

อำเภอเมืองพะเยา

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

สำนักงานจังหวัด โทร.๐๕๔-๔๔๙-๖๐๑

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา โทร.๐๕๔-๔๘๒-๓๑๗

เทศบาลเมืองพะเยา โทร.๐๕๔-๔๓๑-๓๕๐

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา โทร.๐๕๔๘๘ ๗๒๑๐

อำเภอแม่ใจ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.๐๕๔-๔๑๑-๔๒๘

ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โทร.๐๕๔-๔๙๙-๒๓๑

เทศบาลแม่ใจ โทร.๐๕๔-๔๙๙-๑๙๙

 3,854 จำนวนคนดูทั้งหมด,  2 จำนวนคนดูต่อวัน

By creating an account you are accepting our Terms & Conditions